August 03, 2010

ช้างน้อยกับหนูนิดงานนี้ไปรับทำดนตรีให้กับคณะศิลปะการออกแบบ ที่ ม. รังสิต เพื่อถวายสมเด็จพระเทพ ฯ ในวโรกาสที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคาร "รัตนคุณากร" ก็พยายามจะสร้างให้ดนตรีมีความใส โดยใช้ motif หลักจากเพลง "จากวันนั้น" ที่แต่งขึ้นเนื่องในโอกาสเดียวกัน นอกจากนี้ยังสอดแทรกทำนองเพลง "ช้าง" เข้าไปด้วย ส่วนเสียงประกอบนั้นคุณ "หั่ง" บัณฑิตของวิทยาลัยดนตรีเป็นผู้รับหน้าที่ครับ

No comments: